A A A

Śmierć po przetoczeniu krwi

Postępowanie w tych przypadkach reguluje szczegółowo Instrukcja Nr 68/55 Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 1955 r. „w sprawie postępowania w przypadkach odczynu lub wstrząsu po przetoczeniu krwi" (PL 604, 16847/54-7170). W myśl tej instrukcji sekcję zwłok należy wykonać nie później niż 2—4 godziny po śmierci; w tym celu konieczne jest komisyj­ne stwierdzenie zgonu, przewidziane artykułem 40 rozporządzenia Prezy­denta Rzeczypospolitej z 22 marca 1929 r. „o zakładach leczniczych" (Dz. U. z 1949 r. Nr 65, poz. 530), na który powołuje się instrukcja. Sekcję zwłok powinien wykonać specjalista anatomopatolog; jeżeli zarządzono sekcję sądową, powinien ją wykonać lekarz biegły sądowy, który posia- da równocześnie specjalizację z anatomii patologicznej, w przeciwnym wypadku prokuratura powinna lekarzowi biegłemu zapewnić współudział lekarza specjalisty anatomopatologa. Przy sekcji należy — w myśl instrukcji —- zwrócić szczególną uwagę na wielkość i wagę wszystkich narządów wewnętrznych, stopień wypeł- nienia ich krwią, obecność wybroczyn krwawych, podbiegnąć lub wyle- wów krwawych, obecność zakrzepów, skrzepów albo płynnej krwi w ja- mach serca i naczyniach, na barwę moczu, zawartość jam ciała, wygląd wątroby (zmiany martwicze) i nerek oraz na barwę i spoistość szpiku kost- nego. Do roztworu formaliny należy pobrać —■ ściśle według instrukcji — wycinki: z mózgu — płata czołowego, jąder podstawy oraz miejsc makro- skopowo zmienionych, z płuc, z mięśnia sercowego — prawej, le- wej komory i przegrody, z nadnerczy, nerek, wątroby, węzłów chłonnych, jelit oraz z wszystkich narządów, w których stwierdza się makroskopowo zmiany. Ponadto należy pobrać próbki krwi z naczyń lub jam serca: do suchej, czystej probówki 20 mloraz do czystej probówki z 2 ml 40-molar- nego roztworu szczawianu amonu — również 20 ml. Wymieniona instruk- cja wymaga sporządzenia protokołu sekcji zwłok w dwóch egzempla- rzach, z których jeden należy przesłać wraz z całością dokumentacji do Instytutu Hematologii w Warszawie. Jeżeli sekcja jest sądowa, wysłanie protokołu sekcji do ww. Instytutu powinno nastąpić za zgodą prokura- tora.